Ochrana osobných údajov (GDPR)

My, Roset Hotel & Residence, podporujeme v maximálnej miere ochranu súkromia našich hostí a návštevníkov.

Ochrana
osobných
údajov (GDPR)

My, Roset Hotel & Residence, podporujeme v maximálnej miere ochranu súkromia našich hostí a návštevníkov.

Pripravili sme za týmto účelom tieto pravidlá Ochrany osobných údajov, aby sme vysvetlili ako spracúvame údaje, ktoré získavame od Vás alebo o Vás, tak návštevou našej internetovej stránky, našich priestorov, na základe písomnej alebo ústnej komunikácie s Vami, alebo z iných zdrojov (ďalej aj ako „Pravidlá“).

Tieto Pravidlá majú slúžiť na to, aby ste porozumeli viac a detailnejšie ako zhromažďujeme a využívame osobné údaje a majú vysvetliť práva dotknutých osôb, o ktorých spracúvame osobné údaje, a to najmä z dôvodu novej právnej úpravy z oblasti ochrany osobných údajov účinnej odo dňa 25. mája 2018 (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

A.
Prevádzkovateľ

Od roku 2022 je Roset Hotel & Residence prevádzkovaný spoločnosťou a prevádzkovateľom v zmysle právnej úpravy z oblasti ochrany osobných údajov:

T&H Management, s.r.o., so sídlom: Štúrova 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53570219, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka č.: 150463/B (ďalej aj ako „Roset Hotel & Residence” alebo „my“).

B.
Aké osobné údaje
spracúvame

Zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje od Vás alebo o Vás návštevou našej internetovej stránky, našich priestorov, na základe písomnej alebo ústnej komunikácie s Vami, alebo z iných zdrojov.

Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame, závisí od služieb poskytnutých alebo ponúkaných. Pre viac informácií Ako zhromažďujeme osobné údaje nižšie.

Naši zamestnanci sú pripravení Vám poskytnúť ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií ako nás môžete kontaktovať časť Kontaktné údaje nižšie.

Osobné údaje detí

Nespracúvame úmyselne osobné údaje osôb mladších ako 18 rokov. Ako rodič alebo zákonný zástupca nedovoľte deťom zasielať osobné údaje bez Vášho súhlasu.

Osobitné kategórie osobných údajov

Osobitnými kategóriami osobných údajov sú údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie.

Nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov pokiaľ ich nám sami nesprístupnite, alebo nie je spracúvanie nevyhnutné v zmysle príslušných právnych predpisov. Údaje týkajúce sa Vášho zdravia, ktoré nám sprístupnite, nám môžu umožniť poskytnúť Vám služby podľa Vašich preferencií (napríklad v prípade údajov o zdravotnom postihnutí).

C.
Ako zhromažďujeme
osobné údaje

Zhromažďujeme informácie, vrátane osobných údajov, ak ich nám sprístupnite alebo zo stránok tretích osôb, a to nasledovne.

Naša internetová stránka

Máte možnosť vyplniť Kontaktný formulár, kde môžete uviesť Vaše osobné údaje. Formulár obsahuje aj odkaz na našu stránku, kde je možné si prečítať naše Pravidlá. Vyplnený formulár je zaslaný našej recepcii, ktorá ho spracuje. Formulár môže byť využitý aj na účely rezervácie ubytovania.

Rezervácie

Máte možnosť vyplniť formulár Rezervácie a uviesť nasledujúce osobné údaje: meno a priezvisko, vekovú kategóriu, prípadne špeciálne požiadavky. Formulár obsahuje tiež odkaz na našu stránku, kde je možné si prečítať naše Pravidlá. Vyplnený formulár je zaslaný našej recepcii, ktorá ho spracuje.

Môžete sa rozhodnúť využiť internetové stránky tretích strán za účelom rezervácie. Nemôžeme kontrolovať, ako tieto stránky spracúvajú Vaše osobné údaje. Zodpovednosť za spracúvanie nesú prevádzkovatelia týchto internetových stránok.

Vo všeobecnosti, sú nám poskytnuté údaje na Vaše identifikovanie a rezervačné údaje (želané služby, počet hostí, trvanie pobytu). Ostatné informácie sú nám poskytnuté počas check-in pri príchode na recepciu.

Osobné údaje sú spracúvané a uchovávané len na nevyhnutnú dobu, na trvanie predzmluvného vzťahu alebo nášho oprávneného záujmu.

Sme povinní spracúvať niektoré údaje, vrátane Vášho priezviska, adresy, platobných informácií a informácii o dokladoch, aby sme mohli spracovať Vašu rezerváciu. V prípade, že by niektoré tieto údaje chýbali, môže to znamenať, že nebudeme môcť spracovať Vašu rezerváciu.

Check-in a Check-out

Hosť nám poskytuje údaje nevyhnutné, aby sme mohli poskytnúť mu naše služby. Osobné údaje sú spracúvané len pre nevyhnutnú dobu, na plnenie zmluvy o poskytnutí služieb alebo nášho oprávneného záujmu.

Iné zdroje

Môžeme získať údaje o Vašej IP adrese, operačnom systéme a internetovom prehliadači, ktoré využívate pri návšteve našej internetovej stránky.

D.
Ako využívame
Vaše osobné údaje

Môžeme využiť Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

Môžeme sa Vás opýtať, či nemáte záujem od nás dostávať marketingové informácie. Nebudeme Vám zasielať takéto informácie, ak nás požiadate, aby sme tak nerobili. V takom prípade nám, prosíme, zašlite email na a zabezpečíme výmaz Vášho emailu z adresára na marketingové materiály. Môžeme však využiť Vaše kontaktné údaje za účelom zaslania Vami vyžiadaných informácií.

Údaje môžeme spracúvať úhrnne za účelom štatistiky a analýzy používania našej internetovej stránky.

Venujeme maximálnu pozornosť ochrane osobných údajov nehľadiac ako nám boli sprístupnené a zabezpečujeme, aby boli chránené počas celej doby spracúvania. Odkaz na tieto Pravidlá alebo dokonca podrobnejšie informácie (aké osobné údaje a ako spracúvame osobné údaje) sú dostupné v každom materiály, od procesu rezervácie služieb až po check-out hosťa, a v rámci iných služieb, ktoré poskytujeme.

E.
Doba uchovávania
osobných údajov

Uchovávame osobné údaje na dobu nevyhnutné na poskytnutie našich služieb.

Doba uchovávania je dlhšia, ak tak ustanovuje príslušná právna úprava, alebo ak je iná doba uchovávania uvedená v týchto Pravidlách.

Osobné údaje zlikvidujeme hneď, ako je to možné, a takým spôsobom, aby nebolo možno ich obnoviť.

Ak sú osobné údaje v tlačenej alebo písanej podobe, zlikvidujeme tieto dokumenty bezpečným spôsobom (napríklad skartáciou) a v prípade, ak sú v elektronickej forme, osobné údaje sú zlikvidované technickým spôsobom tak, aby bola zaručená ich likvidácia a aby nebolo možné obnoviť tieto informácie dodatočne.

F.
Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Dotknutá osoba má právo:

V prípade, že dotknutá osoba udelila súhlas so spracúvaním osobných údajov, môže kedykoľvek odvolať súhlas zaslaním emailu na (viac v časti Kontaktné údaje).

V prípade, že dotknutá osoba dostáva od nás marketingové materiály, môže sa odhlásiť z doručovania takýchto materiálov (odkaz na odhlásenie je uvedený v každom takom materiáli) alebo zaslaním emailu na .

G.
Šírenie osobných údajov

Osobné údaje môžeme v prípade potreby využiť na spracúvanie osobných údajov tretími osobami, ktoré v našom mene spracúvajú osobné údaje.

Podnikli sme všetky kroky, aby každý takýto subjekt zachovával mlčanlivosť o osobných údajoch a využívali ich len pre účel, ktorý sme určili.

V prípade iných tretích osôb budeme zdieľať osobné údaje len v prípade, ak ste nám dali súhlas, sme povinní tak urobiť na základe právnych predpisov, keď je to nevyhnutné pre účel (alebo v súvislosti) konania v zmysle právnych predpisov, alebo za účelom ochrany práv a právom chránených záujmov.

Osobné údaje môžu byť spracúvané nasledujúcimi subjektmi:

Každý príjemca, ktorý má prístup k informáciám, vrátane osobným údajom, je povinný zachovávať mlčanlivosť.

V prípade ďalších príjemcov budeme túto časť Pravidiel aktualizovať.

H.
Marketing

Cieľom spracúvania osobných údajov za účelom marketingu je: distribúcia informácií o novinkách, podujatiach, iných aktuálnych informáciách a nových službách v Roset Hotel & Residence.

Nasledujúce osobné údaje sú spracúvané: meno a priezvisko, e-mailová adresa, a iné osobné údaje, ktoré nám sami uvediete.

Budeme uchovávať Vaše osobné údaje na dobu piatich rokov, v prípade súhlasu päť rokov od udelenia súhlasu alebo do vtedy, kým nebude súhlas odvolaný. Každý zaslaný materiál uvádza odkaz na odhlásenia sa z marketingu (odvolanie súhlasu), tiež označované ako možnosť „unsubscribe”.

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je súhlas, v niektorých prípadoch nim môže byť oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba má právo:

Ak sa dotknutá osoba rozhodne, že nemá záujem od nás ďalej dostávať marketingové materiály, bude postačovať zaslanie emailu na adresu alebo sa odhlásiť z newslettrov (odkaz je uvedený v každom doručenom newslettri) a my zabezpečíme výmaz emailovej adresy z nášho adresára na zasielanie marketingových materiálov. Vybavenie takýchto žiadostí môže trvať najviac 10 pracovných dní.

I.
IP adresy

IP adresa je pridelené číslo, podobne ako telefónne číslo, ktoré umožňuje Vášmu počítaču komunikovať na internete.

Údaj o IP adrese nám umožňuje spracovať štatistické údaje o užívaní našej internetovej stránky, aby sme vedeli identifikovať ako užívatelia stránky sa pohybujú na stránke, aby sme vedeli zhodnotiť a zlepšovať našu stránku.

J.
Bezpečnosť

Využívame vhodné a primerané technické a organizačné opatrenia za účelom ochrany údajov pred neoprávneným sprístupňovaním, poskytovaním, zverejňovaním, pred ich odcudzením, stratou, poškodením a zmenou.

Každý zamestnanec a tretie strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť.

Informácie, ktoré zhromažďujeme, sú na našich počítačových systémoch (nie na internetovej stránke) alebo v listinnej podobe výhradne v našich priestoroch.

K.
Odkazy a referencie na
iné internetové stránky

Na našej internetovej stránke môžu byť odkazy na iné stránky, stránky tretích strán.

Vzhľadom na to, že nemôžeme ovplyvniť a kontrolovať obsah iných stránok, ako aj nevieme ovplyvniť a kontrolovať, aké údaje iné stránky spracúvajú o Vás, nemôžeme byť zodpovední za praktiky týchto stránok (zhromažďovanie, používanie, udržiavanie, sprístupnenie a poskytnutie tretím stranám) alebo obsahu týchto stránok. Odporúčame Vám vždy si prečítať pravidlá ochrany osobných údajov týchto stránok, ktoré navštívite, predovšetkým pred zaslaním Vašich osobných údajov na ich stránkach. Tieto subjekty nemusia mať rovnaké Pravidlá ako my.

L.
Aktualizácia pravidiel
Ochrany osobných údajov

Tieto pravidlá môžu byť z času na čas aktualizované. Aktuálnosť informácii bude vždy uvedená na vrchu Pravidiel.

Radi by sme Vás požiadali, aby ste ich v prípade záujmu pravidelne kontrolovali. Vo výnimočných prípadoch Vás budeme osobitne informovať o špecifických zmenách v Pravidlách.

Zmeny v pravidlách Ochrany osobných údajov budú účinné zverejnením upravenej verzie Pravidiel na našej internetovej stránke.

M.
Kontaktné údaje

V prípade otázok v súvislosti s Pravidlami, alebo ak ste nenašli informáciu o spracúvaní osobných údajov, ktorú ste hľadali, kontaktujte nás, prosíme, zaslaním emailu na emailovú adresu alebo poštou na nasledujúcu adresu:

Roset Hotel & Residence
Štúrova 10
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Rezervovať Garancia najnižšej ceny